1
همچنین در طول روند اجرا، هم به علت فرسوده‌بودن بیش از حد تاسیسات مکانیکی و هم به علت جابه‌جایی زیاد در چیدمان فضاها، کل سیستم تاسیسات مکانیکی (لوله‌کشی آب مصرفی، کانال کولر آبی، رادیاتورها) تغییر کرد.

Comments

Who Upvoted this Story

Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments